- מציג ציטוטים 15 - 30 מתוך 33 תוצאות עבור הערך משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
» סדר רשימה לפי:
"
כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה - לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. וכל שמעשיו מרובין מחכמתו, למה הוא דומה - לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין: אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו.
{ רבי אלעזר בן עזריה, פרק ג', משנה י"ז }
8.8
 
"
הוי מתפלל בשלומה של מלכות - שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו.
{ רבי חנניה סגן הכוהנים, פרק ג', משנה ב' }
8.8
 
"
היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק.
{ רבי טרפון, פרק ב', משנה ט"ו }
9.7
 
"
יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תהי נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיתתך.
{ רבי אליעזר, פרק ב', משנה י' }
8.9
 
"
מרבה בשר מרבה רימה, מרבה נכסים מרבה דאגה; מרבה עבדים מרבה גזל, מרבה שפחות מרבה זימה; מרבה נשים מרבה כשפים. מרבה תורה מרבה חיים, מרבה ישיבה מרבה חכמה.
{ הלל הזקן, פרק ב', משנה ז' }
8.8
 
"
אל תפרוש מן הציבור; ואל תאמין בעצמך עד יום מותך; ואל תדון את חברך עד שתגיע למקומו; ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע וסופו להישמע. ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה.
{ הלל הזקן, פרק ב', משנה ד' }
9.8
 
"
כל ימיי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה; ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה; וכל המרבה דברים, מביא חטא.
{ רבן שמעון בן גמליאל הזקן, פרק א', משנה י"ז }
10
 
"
עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה; והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות.
{ שמאי, פרק א', משנה ט"ו }
9.1
 
"
עז פנים לגיהנום ובושת פנים לגן-עדן.
{ יהודה בן תימא, פרק ה', משנה מ"כ }
9.5
 
"
כל אהבה שהיא תלויה בדבר - בטל דבר, בטלה אהבה; ושאינה תלויה בדבר, אינה בטילה לעולם. איזו היא אהבה שהיא תלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר; ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דויד ויהונתן.
{ פרק ה', משנה ט"ז }
10
 
"
אם אין אני לי, מי לי; וכשאני לעצמי, מה אני; ואם לא עכשיו, אימתיי.
{ הלל הזקן, פרק א', משנה י"ד }
9.8
 
"
איזה הוא חכם - הלומד מכל אדם, שנאמר "מכל מלמדיי, השכלתי" (תהילים קי"ט, צ"ט). איזה הוא גיבור - הכובש את יצרו, שנאמר "טוב ארך אפיים, מגיבור" (משלי ט"ז, ל"ב). איזה הוא עשיר - השמח בחלקו, שנאמר "יגיע כפיך, כי תאכל; אשריך, וטוב לך" (תהילים קכ"ח, ב'): "אשריך", בעולם הזה; "וטוב לך", לעולם הבא. איזה הוא מכובד - המכבד את הבריות, שנאמר "כי מכבדיי אכבד ובוזיי ייקלו" (שמואל א' ב', ל').
{ בן זומא, פרק א', משנה ד' }
10
 
"
הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה; דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון: מאין באת, מליחה סרוחה. ולאן אתה הולך, למקום רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
{ עקביא בן מהללאל, פרק ג', משנה א' }
9.7
 
"
אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ חסיד; ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד; ולא כל המרבה בסחורה, מחכים; ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש.
{ הלל הזקן, פרק ב', משנה ה' }
9.1
 
"
מסורת סייג לתורה, נדרים סייג לפרישות; סייג לחכמה, שתיקה.
{ רבי עקיבא, פרק ג', משנה י"ג }
8.7