יש לך חברים מקצתן מוכיחין אותך ומקצתו משבחין אותך, אהוב את המוכיחך ושנא את המשבחך, שמוכיחך מביאך לידי חיי העולם הבא, והמשבחך מוציאך מן העולם.

- אבות דרבי נתן
{ פרק כ"ט, סעיף א', רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר }

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©