ופעמים שהתירו חכמים לשקר, כגון לעשות שלום בין אדם לחברו (יבמות, סה, ב), וכן מותר לשבח הכלה לפני החתן שהיא נאה וחסודה ואף-על-פי שאינו כן (כתובות יז, א).

- לא ידוע
{ מתוך הספר "אורחות צדיקים" }

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©