משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה הולך במדבר, והיה רעב, ועייף, וצמא, ומצא אילן שפירותיו מתוקין, וצילו נאה, ואמת מים עוברת תחתיו. אכל מפירותי ושתה ממימיו, וישב תחת צילו, וכשביקש לילך אמר: אילן, אילן, במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקין - הרי פירותיך מתוקין. שיהא צילך נאה - הרי צילך נאה. שתהא אמת מים עוברת תחתיך - הרי אמת מים עוברת תחתיך. אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמוך.

- תלמוד בבלי, סדר מועד, מסכת תענית
{ רבי יצחק, דף ה, ע"ב }

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©