בשלושה דברים אדם ניכר: בכוסו, בכיסו ובכעסו.

- תלמוד בבלי, סדר מועד, מסכת עירובין
{ רבי אילעאי, דף סה, ע"ב }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©