היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ רבי טרפון, פרק ב', משנה ט"ו }

9.7