בשלושה דברים אדם משתנה מחברו: בקול, במראה ובדעת.

- תלמוד בבלי, סדר נזיקין, מסכת סנהדרין
{ דף לח, ע"א }

7.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©