אינשי שיתין רהוטי רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כרך [שישים רצים רצו, ולא השיגו את האיש האוכל ארוחת בוקר.]

- תלמוד בבלי, סדר נזיקין, מסכת בבא קמא
{ דף צב, ע"ב }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©