לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו.

- תלמוד בבלי, סדר נזיקין, מסכת בבא בתרא
{ רב ספרא, דף קסד, ע"ב }

7.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©