הכול נתון בעירבון, והמצודה פרוסה על כל החיים. והחנות פתוחה, והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת; וכל הרוצה ללוות בא ולווה. והגבאין מחזרין תמיד בכל יום, ונפרעין מן האדם לדעתו ושלא לדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת; והכול מתוקן לסעודה.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ רבי עקיבא, פרק ג', משנה ט"ז }

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©