עשרה קבין של יופי ירדו לעולם - תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. אין לך יופי כיופייה של ירושלים.

- תלמוד בבלי, סדר נשים, מסכת קידושין
{ דף מט, ע"ב }

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©